องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2555

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้ในองค์กร ประจำปีการศึกษา 2555
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสายสนับสนุน
รายการ
ผู้จัดทำ
 การขอใบแทนปริญญาบัตร นางสาวบุษกร บัวใบ
 การขอสำเร็จการศึกษา นางอุไรวรรณ์ กิจจารักษ์
 การขอหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา นางสาวปวีณา เชยกลิ่นเทศ
 การจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีวงศ์
 การตรวจสอบแผนการเรียน นางสาวสิริณัฐ วัฒนศรี 
 การเตรียมตัวในการเข้าสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ นางสาวภาวิตา ผสมทรัพย์
 การเทียบโอนผลการศึกษา นางสาววาสนา ยิ้มอิ่ม
 การรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา นางสโรชา วันเต๊ะ
 การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา นางสาววรางคณา จรุณศรี
 การลงทะเบียนเรียนผ่านระบบเครือข่าย นางวรรณนิภา ทิพสุรบท
 งานสารบรรณลงทะเบียนรับหนังสือราชการในระบบทะเบียนรับหนังสือราชการ นางสาวชนิดาภา สุขสมกลิ่น
 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตร  นายจตุรงค์ บางมณี
 ระบบแปลงอีเมล์ในตารางข้อมูล Excel เป็นข้อความ (Text)  นายสัมพันธ์ ชัยภูมิ
ด้านงานบริการวิชาการ
 ปฐมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2556 โดย ผู้อำนวยการ สวท. (วันที่ 28 พ.ค. 2556)
 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2555 โดย ผู้อำนวยการ สวท. (วันที่ 16 ก.พ. 2556)
 ขั้นตอนการสมัครนักศึกษาโควตาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2556 ผ่านเว็บไซต์ 
 หลักสูตรเทียบโอน
 ขั้นตอนการขอรับบริการด้านวิชาการ 
 ขั้นตอนการบันทึกผลการศึกษาลงในระบบทะเบียนและประมวลผล 
ด้านงานสารบรรณ
 การจัดการหนังสือราชการด้วยโปรแกรมระบบรับหนังสือราชการ(วันที่ 28 พ.ค. 2556)
 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ .
แนวปฏิบัติที่ดี
 คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง การตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนครบหลักสูตรและการตรวจสอบผลการศึกษา . 
 ขั้นตอนการบันทึกผลการศึกษาลงในโปรแกรมงานทะเบียน .
 การลงทะเบียนออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ (ปรับใหม่) 
 หลักสูตรการบริหารจัดการสมัยใหม่ ปี 2555

POST: