ปีการศึกษา 2560

FTES (Full Time Equivalent Student)
ดาวน์โหลด
  สรุป FTES ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 13 กันยายน 2560)
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561)

 

POST: