ปีการศึกษา 2565

ระดับ ปวช. ปวส. ปริญญาตรี
 
ปฏิทินการศึกษา
ไฟล์
      ประจำปีการศึกษา 2565
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
      ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ฉบับปรับปรุง 31 ต.ค.65)
      ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวช.
 
     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565)
     นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ระดับ ปวส. และ ป.ตรี
 
     ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2565)
     นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2565)
  ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสหกิจศึกษา
 
     ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565
     ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2565

 

POST: