การประชุมร่วม

รายการ
ไฟล์
   รายงานการประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2/2562 (ประชุมวันศุกร์ที่ 3 พ.ค.62)
   รายงานการประชุมหารือความร่วมมือทางด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2562 (ประชุมวันจันทร์ที่ 25 ก.พ.62)
 
รายการ
ไฟล์
   รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษาร่วมกับคณะกรรมการการจัดการระบบสหกิจศึกษา ครั้งที่ 1/2559 (ประชุมวันพุธที่ 14 ก.ย.59)

 

POST: