ปีการศึกษา 2564

รายการ
ปฏิทิน
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  
       ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2564
       ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2564
       ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2564
 
ระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
      ระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 19-29 มีนาคม 2565 )
      ระดับระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2565)
      ระดับระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษา 2  ปีการศึกษา 2564   (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม-3 เมษายน 2565)
      ระดับระดับปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2564  (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2565)
      ระดับระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2564 (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 5-27 มีนาคม 2565)
   

POST: