งานบริหารและพัฒนาระบบ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนภูมิ ปองเสงี่ยม

  ASST.PROF. DR.THANAPHUM PONGSANGIAM

  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นายชาติชาย เขียวมณี

  MR. CHATCHAI KHEAWMANEE

  หัวหน้างานบริหารและพัฒนาระบบ

 • ว่าที่ ร.ต.หญิง ทักษภร มนัสกฤตดากุล

  ACTING SUB LT. THAKSAPORN MANUTKITDAKUL

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  หน่วยสารบรรณและธุรการ

 • นางสาวมนัญญา ทองมูล

  MISS MANANYA THONGMOON

  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  หน่วยทรัพยากรบุคคล