ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     ว่าด้วยการย้ายคณะและการย้ายสาขาวิชา พ.ศ. 2564
     ว่าด้วยการกระทำความผิดในการวัดผลการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564
     ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2563
     ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2556
     ว่าด้วยเรื่องการเทียบโอนผลการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2555
     ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2552 
     ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2552
     ว่าด้วยการเทียบโอนผลการศึกษา พ.ศ. 2550
     ว่าด้วยการถอนคืนเงินบำรุงการศึกษา ค่าหน่วยกิต พ.ศ. 2550
     ว่าด้วยการสอบของนักศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2550
     ว่าด้วยการเก็บเงินค่าบำรุงการศึกษา ฯ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2549

POST: