ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2 รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ผู้บริหารมอบใบประกาศนียบัตร เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร  
4 นโยบายกิจกรรม 5ส+3
5 แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
6 ความรู้และหลักการปฏิบัติ 5ส+3  
     คู่มือกิจกรรม 5ส+3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
     แนวคิด ประโยชน์ หลักการ และเกณฑ์การประเมินกิจกรรม 5ส+3
     หลักการปฏิบัติ 5ส+3
     เชิญชวนทำกิจกรรม 5 ส+3
7 แผนพัฒนาคุณภาพกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
8 ภาพก่อนทำกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
     ครั้งที่ 1
     ครั้งที่ 2
     ครั้งที่ 3
9 ภาพระหว่างดำเนินการตรวจประเมินกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
     ครั้งที่ 1
     ครั้งที่ 2
     ครั้งที่ 3
10 รายงานผลการตรวจประเมินตนเองกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11 เกณฑ์มาตรฐานกิจกรรม 5ส+3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
     สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
     งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์นนทบุรี
     งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์วาสุกรี
     งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนย์สุพรรณบุรี
12 6 หมวดพื้นฐานสู่สำนักงานสีเขียว
   

 

POST: