ข้อมูลนักศึกษาใหม่

รายงานจำนวนนักศึกษาใหม่
ดาวน์โหลด
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2564
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2563
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2561-2562 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2558 - 2560 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2557 - 2559 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2556 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2554 - 2558
 
 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2566 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2565 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2564 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2563 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ระหว่างปีการศึกษา 2559-2562 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา 
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 ข้อมูลจำนวนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 จำแนกตามคณะและสาขาวิชา
 
 
 สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 
 สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563
 สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562
 สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561
 สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560
 สรุปรายชื่อสถานศึกษาเดิมของนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559

รายงานการประชุมการจัดทำแผนนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่
รายงาน
ดาวน์โหลด
 รายงานการประชุมการจัดทำแผนกลยุทธ์การรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

POST: