ปีการศึกษา 2563

ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูล
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563)
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563)
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 
ข้อมูล
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
          ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563)
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563)
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563
          ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563) 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563)
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
          ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
          นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2563) 
          นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563) 

POST: