ปี 2563

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
   การประชุม ครั้งที่ 9/2563  14 ธ.ค. 63
   การประชุม ครั้งที่ 8/2563  17 พ.ย. 63
   การประชุม ครั้งที่ 7/2563  16 พ.ย. 63
   การประชุม ครั้งที่ 6/2563  9 พ.ย. 63
   การประชุม ครั้งที่ 5/2563  20 ต.ค. 63
   การประชุม ครั้งที่ 4/2563  17 ก.ย. 63
   การประชุม ครั้งที่ 3/2563  16 ก.ย. 63
   การประชุม ครั้งที่ 2/2563  27 พ.ค. 63
   การประชุม ครั้งที่ 1/2563  6 มี.ค. 63

POST: