ปีการศึกษา 2566

 
ปฏิทินเทียบโอน
 
      ประจำปีการศึกษา 2566
 
 ตารางรายวิชาเทียบโอน
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
     สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     บัญชีบัณฑิต
     สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล 
     สาขาวิชาการจัดการ 
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
     สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ 
 
         - ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2566  
         - ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565  
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2566)
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2565)
ผลการสอบเทียบโอน
รายการ ผลสอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ครั้งที่ 1  
   -ศูนย์นนทบุรี
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
      - เพิ่มเติม วันที่ 2 ตุลาคม 2566
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   -ศูนย์สุพรรณบุรี

POST: