ประจำปีการศึกษา 2559

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2559

รายการ
ไฟล์
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2559 
   รายงานการประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2559  
          ครั้งที่ 1
          ครั้งที่ 2 
   รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
          ครั้งที่ 1
          ครั้งที่ 2 
   รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  
          ครั้งที่ 1
          ครั้งที่ 2 

 

POST: