ปี 2557

รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
 ​ การประชุม ครั้งที่ 3/2557 24 ก.ค. 57
 ​ การประชุม ครั้งที่ 2/2557 11 มิ.ย. 57
 ​ การประชุม ครั้งที่ 1/2557 5 ก.พ. 57
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอปรับแก้ไขข้อมูลของหลักสูตร
วันที่ประชุม
เอกสาร
 ​ การประชุม ครั้งที่ 6/2557 26 พ.ย. 57
 ​ การประชุม ครั้งที่ 5/2557 27 ต.ค. 57
 ​ การประชุม ครั้งที่ 4/2557 17 ก.ย. 57
 ​ การประชุม ครั้งที่ 3/2557 5 มิ.ย. 57
 ​ การประชุม ครั้งที่ 2/2557 21 เม.ย. 57
 ​ การประชุม ครั้งที่ 1/2557 25 ก.พ. 57

 

 

 

POST: