ปีการศึกษา 2563

รายการ
ปฏิทิน
    ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี  
       ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2563
       ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563
       ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563
     ระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563
   
 ระดับปริญญาโท และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
      ระดับระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563   (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 11 เมษายน 2564)
      ระดับระดับปริญญาโท คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563  (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 11 เมษายน 2564)
      ระดับระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2563 (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 22 มีนาคม - 11 เมษายน 2564)
      ระดับระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2562  (บันทึกคะแนนรายวิชา ระหว่างวันที่ 3 - 11 เมษายน 2564)
 

POST: