สถานประกอบการ/สถาบันการศึกษา

สถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545

รายการ
ข้อมูล
   จำนวนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในข่ายบังคับตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545
       นนทบุรี
       ปทุมธานี
       สุพรรณบุรี
       พระนครศรีอยุธยา

ข้อมูลสถานประกอบการ
รายการ
ข้อมูล
   รายชื่อสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง ตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป กรุงเทพมหานคร
   รายชื่อสถานประกอบการประจำปี 2561
   รายชื่อสถานประกอบการที่เข้าร่วมสหกิจศึกษา
   รายชื่อสถาบันการศึกษา 
   ฐานข้อมูลจำแนกตามรายชื่อ
   ฐานข้อมูลจำแนกตามจังหวัด

 

 

 

 

 

POST: