ข้อมูลสถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สถิติการให้บริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ
ประเภท
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ต.ค. 2565
พ.ย. 2565
ธ.ค. 2565
ม.ค. 2566
ก.พ. 2566
มี.ค.
2566
เม.ย. 2566
พ.ค. 2566
มิ.ย. 2566
ก.ค. 2566
ส.ค. 2566
ก.ย. 2566
1 ขอวุฒิการศึกษาหรือเอกสารทางการศึกษา 172 178 179 296 205 717 568 285 112 42 83 100
2 ชำระเงินล่าช้า 38 1 0 440 721 295 1 33 67 0 26 39
3 ลงทะเบียนเรียน 6 3,335 138 6 7 25 1,811 12 81 9,256 126 3
4 หน่วยงานภายนอกขอตรวจสอบวุฒิการศึกษา 46 40 17 61 53 50 34 54 49 92 53 60
 

POST: