ระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตร TQF ปีการศึกษา 2566 ระดับบัณฑิตศึกษา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ดาวน์โหลด
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)  
 สาขาวิชาชีพครู
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
ดาวน์โหลด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดาวน์โหลด
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต  
 สาขาบัญชีมหาบัณฑิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิทยาการจัดการนวัตกรรมดิจิทัล
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  
บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ดาวน์โหลด
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
ดาวน์โหลด
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตและนวัตกรรมวัสดุ
คณะศิลปศาสตร์
ดาวน์โหลด
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารงานภาครัฐ

POST: