ปีการศึกษา 2563

รายการ
ไฟล์
  คู่มือการสอบ OXFORD PLACEMENT TEST 2020 V2
  รายงานการประชุม OXFORD PLACEMENT TEST
 
รายชื่อผู้เข้าสอบ
ไฟล์
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์

POST: