ปีการศึกษา 2564

FTES (Full Time Equivalent Student)
ดาวน์โหลด
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
   แยกตามสาขา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2564
   แยกตามสาขา ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564
 

POST: