ข้อมูลสถิติการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566

ข้อมูลสถิติการสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา พ.ศ. 2566
 

ลำดับ
ประเภท
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ก.ย. 2565
ต.ค. 2565
พ.ย. 2565
ธ.ค. 2565
ม.ค. 2566
ก.พ. 2566
มี.ค. 2566
เม.ย. 2566
พ.ค. 2566
มิ.ย. 2566
ก.ค. 2566
1 ข้อมูลการสมัครเรียน 869 705 1,293 1,365 1,100 1,071 1,499 848 970 569 49

POST: