องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2558

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2558
แผนการดำเนินงาน
 แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2558
ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้เผยแพร่
 องค์ความรู้ 1 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
 องค์ความรู้ 2 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 องค์ความรู้ 3 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 คู่มือการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559
 คู่มือการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

 

 

POST: