ประจำปีการศึกษา 2560

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2560

รายการ
ไฟล์
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2560
   รายงานการประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560  
         ครั้งที่ 1
         ครั้งที่ 2
   รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
   รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560  
       ครั้งที่ 1
       ครั้งที่ 2
   แบบฟอร์มรายงานผู้เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 

POST: