ปีการศึกษา 2559

FTES (Full Time Equivalent Student) ดาวน์โหลด
 สรุป FTES ภาพรวมของมหาวิทยาลัย จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 
  สรุป FTES จำแนกตามรายคณะ ประจำปีการศึกษา 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2559)
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560) 

 

POST: