ประจำปีการศึกษา 2564

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2564

รายการ
ไฟล์
  คู่มือการทดสอบวามรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2564
  รายงานการประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2564
  ตารางสอบ  
      นักศึกษาภาคปกติ
      นักศึกษาออกฝึกสหกิจศึกษาหรือนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
      นักศึกษาภาคสมทบ

 

 

POST: