สวัสดิการที่นักศึกษาได้รับ

สวัสดิการที่นักศึกษาสหกิจศึกษาได้รับจากสถานประกอบการ
 

คณะ
ข้อมูล
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  
          - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
          - ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
          ปีการศึกษา 2560-2561
  2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
          - ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         - ปีการศึกษา 2560-2561
  3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
         - ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         - ปีการศึกษา 2560-2561
  4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
         - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
         - ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         - ปีการศึกษา 2560-2561
  5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
         - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
         - ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562
         - ปีการศึกษา 2560-2561
  6. คณะศิลปศาสตร์  
         - ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
         - ปีการศึกษา 2560-2561

 

POST: