ปีการศึกษา 2564

 
ปฏิทินเทียบโอน
 
      ประจำปีการศึกษา 2564 
รายงานการประชุม
 
      ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
 ตารางรายวิชาเทียบโอน
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ (ปรับปรุง 20 ก.ค. 2564)
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     บัญชีบัณฑิต
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
    
การสอบเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ตารางสอบ ผลสอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    ครั้งที่ 1  
   -ศูนย์นนทบุรี  
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
   -ศูนย์สุพรรณบุรี  
   -ผลการสอบฉบับปรับปรุงวันที่ 29 กันยายน 2564  
   -ผลการสอบฉบับปรับปรุงวันที่ 25 ตุลาคม 2564  
   -ผลการสอบฉบับปรับปรุงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564  
    ครั้งที่ 2  
   -ศูนย์นนทบุรี  
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
   -ศูนย์สุพรรณบุรี  
 คณะศิลปศาสตร์    
    ครั้งที่ 1
    ครั้งที่ 2
    -ศูนย์สุพรรณบุรี (เพิ่มเติม) 24 พฤศจิกายน 2564  
 

POST: