ปีการศึกษา 2565

 
ปฏิทินเทียบโอน
 
      ประจำปีการศึกษา 2565
      รายงานการประชุมการเทียบโอนหน่วยกิต
 ตารางรายวิชาเทียบโอน
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     บัญชีบัณฑิต (ปรับปรุงวันที่ 29 มิถุนายน 2565)
     สาขาวิชาการตลาดดิจิทัล (ปรับปรุงวันที่ 29 มิถุนายน 2565)
     สาขาวิชาการจัดการ (ปรับปรุงวันที่ 29 มิถุนายน 2565)
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ปรับปรุงวันที่ 29 มิถุนายน 2565)
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและเศรษฐกิจดิจิทัล 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (สำหรับหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559)

    
ผลการสอบเทียบโอน
รายการ ผลสอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
    ครั้งที่ 1  
   -ศูนย์นนทบุรี
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   -ศูนย์สุพรรณบุรี
    ครั้งที่ 2  
   -ศูนย์นนทบุรี
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
   -ศูนย์สุพรรณบุรี
    รายวิชาคณะศิลปศาสตร์
   -เพิ่มเติม
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
    ครั้งที่ 1  
   -ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 

POST: