ปีการศึกษา 2563

 
ปฏิทินเทียบโอน
 
      ประจำปีการศึกษา 2563 
 
 ตารางรายวิชาเทียบโอน
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
     บัญชีบัณฑิต (ปรับปรุง 30 ก.ค.63)
     สาขาวิชาการตลาด (ปรับปรุง 30 ก.ค.63)
     สาขาวิชาการจัดการ (ปรับปรุง 30 ก.ค.63)
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ (ปรับปรุง 30 ก.ค.63)
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
     สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์
 
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
        - เพิ่มเติม
 
การสอบเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ตารางสอบ ผลสอบ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
 ครั้งที่ 1    
        ศูนย์นนทบุรี (ปรับปรุง 24 ก.ย.63)
        ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา (ปรับปรุง 24 ก.ย.63)
        ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี (ปรับปรุง 24 ก.ย.63)
        ศูนย์สุพรรณบุรี (ปรับปรุง 24 ก.ย.63)
 ครั้งที่ 2    
        ศูนย์นนทบุรี
        ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
        ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
        ศูนย์สุพรรณบุรี
 คณะศิลปศาสตร์    
    ครั้งที่ 1    
       ศูนย์นนทบุรี
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
       ศูนย์สุพรรณบุรี
    ครั้งที่ 2    
       ศูนย์นนทบุรี
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
       ศูนย์สุพรรณบุรี
 

POST: