ปีการศึกษา 2561

 
ปฏิทินการศึกษา
 
      ประจำปีการศึกษา 2561 (ฉบับปรับปรุง 28 ก.ย. 2561)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
 
    ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ฉบับปรับปรุง 4 เม.ย. 2562) 
    ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง 4 เม.ย. 2562
    ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระดับปริญญาตรี (ฉบับปรับปรุง 8 ต.ค. 2561) 
     นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2561)
     นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2561)
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 

POST: