งานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ

 • ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาส กลับนวล

  ASST.PROF. PRAPHAT KLUBNOAL

  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นางสาวเสาวลักษณ์ คีรีวงศ์

  MISS SAOWALAK KEEREEWONG

  หัวหน้างานพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมวิชาการ

 • นางสาวสิริณัฐ วัฒน์ศรี

  MISS SIRINAT WATSRI

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  หน่วยพัฒนาหลักสูตร

 • นางสาวชนิดาภา สุขสมกลิ่น

  MISS CHANIDAPA SUKSOMKLIN

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยพัฒนาหลักสูตร

 • นายวุฒิชัย กสิพันธุ์

  MR. WUTTICHAI KASIPAN

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยส่งเสริมวิชาการ

 • นางสาวลลิตญา ผดุงโอษฐ

  MISS LALITYA PHADUNG-OTH

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยส่งเสริมวิชาการ