งานทะเบียนนักศึกษา

 • นายศุภณัฐ แก่นแก้ว

  MR. SUPANUT KANKAEW

  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 • นางวรรณนิภา ทิพสุรบท

  MRS. WANNIPA TIPSURABOT

  หัวหน้างานทะเบียนนักศึกษา

 • นางสาวภาวิตา ผสมทรัพย์

  MISS PAVITA PHASOMSUP

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

  หน่วยรับเข้าและทะเบียนประวัติ

 • นางสโรชา วันเต๊ะ

  MRS. SAROCHA WANTEH

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยรับเข้าและทะเบียนประวัติ

 • นางสาววรางคณา จรุณศรี

  MISS VARANGKANA CHARUNSEE

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยรับเข้าและทะเบียนประวัติ

 • นางสาววิธานี สนามแจ่ม

  MISS WITHANEE SANAMJAM

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยทะเบียนนักศึกษา

 • นางสางน้ำทิพย์ ดีบุก

  MISS NAMTHIP DEEBUK

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยทะเบียนนักศึกษา

 • นางสาวมณธิรา สนิทแสง

  MISS MONTIRA SANITSANG

  นักวิชาการศึกษา

  หน่วยทะเบียนนักศึกษา