ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.1 และ บส.2)
2  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 6 เดือน)
3  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 9 เดือน)
4  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 12 เดือน)
5  ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 9 เดือน)
6  ความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย (บส.3 รอบ 12 เดือน)
7  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
8  รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2)
9  ผลการดำเนินการการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
10  แบบ บส.1 
11  แบบ บส.2
12  แบบ บส.3 (รอบ 6 เดือน)
13  แบบ บส.3 (รอบ 9 เดือน)
14  แบบ บส.3 (รอบ 12 เดือน)
15  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1
16  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
17  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

POST: