ปีการศึกษา 2562


     ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นการเรียนรายวิชา
    
 

 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตรและอาหาร
     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร
     สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
     สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
     บัญชีบัณฑิต
     สาขาวิชาการตลาด
     สาขาวิชาการจัดการ
     สาขาวิชาระบบสารสนเทศ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์  
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
     หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
การสอบเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ตารางสอบ ผลสอบ
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    
    ครั้งที่ 1  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
           - เพิ่มเติม  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
           - เพิ่มเติม  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
           - เพิ่มเติม  
    ครั้งที่ 2  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
 คณะศิลปศาสตร์    
    ครั้งที่ 1  
       ศูนย์นนทบุรี  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
       ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
       ศูนย์สุพรรณบุรี  
    ครั้งที่ 2  
      ศูนย์นนทบุรี  
      ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  
      ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี  
      ศูนย์สุพรรณบุรี  
 
 
 
 
 

POST: