การเทียบโอนผลการศึกษา

การเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 ขั้นตอนการเทียบโอนผลการศึกษา
 ปฏิทินการเทียบโอนผลการศึกษาเพื่อยกเว้นรายวิชาเรียน สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556                                 
รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 ประจำปีการศึกษา 2556 * 28/06/2556
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะศิลปศาสตร์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 (TQF)ประจำปีการศึกษา 2556 * 01/08/2556
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556* 09/09/2556
 หลักเกณฑ์การเทียบโอน รายวิชาสาขาพลศึกษาและนันทนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี * 09/09/2556
 รายวิชาที่สามารถเทียบโอนผลการศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ * 13/01/08/2556
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
รายการ ดาวน์โหลด
 แนวปฏิบัติในการดำเนินการการเทียบโอนผลการศึกษาจากการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย            
   ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2555
ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา
รายการ ดาวน์โหลด
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 1) คณะศิลปศาสตร์* 28/08/2556            
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์นนทบุรี* 28/11/2556      
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์วาสุกรี* 28/11/2556  
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์หันตรา* 28/11/2556  
 ผลการสอบเทียบโอนผลการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 2) คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์สุพรรณบุรี* 28/11/2556  

POST: