ขั้นตอนการขอรับบริการ

ขั้นตอน ตัวอย่าง
ระดับ ปวช. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี
 
 การลงทะเบียนเรียน
 การขอลาพักการศึกษา / รักษาสภาพ  
 การขอเพิ่มรายวิชา
 การขอถอนรายวิชา  
 การขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา
 การขอลงทะเบียนเรียนข้ามศูนย์ศึกษา    
 การขอเอกสารการศึกษา
 การขอเทียบโอนผลการศึกษา
 การขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (I)
 การขอสอบนอกเวลาที่กำหนดในตารางสอบ
 ขอลงทะเบียนเรียนต่างหลักสูตร
ระดับบัณฑิตศึกษา
 
 ขั้นตอนการขอเทียบโอนผลการศึกษา

POST: