ปีการศึกษา 2563

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
3
   หนังสือส่งมอบคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
4
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2563
 
             ครั้งที่ 1/2563
             ครั้งที่ 2/2563
5
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2563
6
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2563
 
             รอบ 9 เดือน
             รอบ 12 เดือน
7
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563
8
   รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2563

POST: