ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 1
3  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.1 และ บส.2)
4   แบบ บส.1
5   แบบ บส.2
6  แบบ บส.3  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
7 แบบ บส.3 เสนอมหาวิทยาลัย  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน  
8 ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
9 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)
10 รายงานผลการประเมินผลและการปรับปรุงการควบภายใน (แบบ ปย.2)

POST: