ปีการศึกษา 2566

ระดับบัณฑิตศึกษา

ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูล
     ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน 
 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
 
      วิศวกรรมเครื่องกล
 
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566) 
      นวัตกรรมการเรียนรู้
 
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (ระดับปริญญาโท)
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (ระดับปริญญาเอก)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
 
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566) 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566) 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
 
      นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาก่อนปีการศึกษา 2566)
      นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (เข้าศึกษาปีการศึกษา 2566) 
คณะศิลปศาสตร์
 
       ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 1) 
        ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566  (รุ่นที่ 2) 
 
 
 

POST: