ประจำปีการศึกษา 2561

การทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2561

รายการ
ไฟล์
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ  ปีการศึกษา 2561
   รายงานการประชุมคณะกรรมการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561  
       ครั้งที่ 1
       ครั้งที่ 2
   รายงานผลการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2
   รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561  
       ครั้งที่ 1
       ครั้งที่ 2
   แบบฟอร์มรายงานผู้เข้าสอบวัดความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2561 

POST: