ปีการศึกษา 2565

รายการ
ปฏิทิน
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
 
       ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2565
       ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565
       ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต (ค.อ.บ.) ที่ลงทะเบียนเรียนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 
       ประจำภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565 (บันทึกคะแนนรายวิชาผ่านระบบบันทึกคะแนน/ตัดเกรด ระหว่างวันที่ 24 เมษายน - 9 พฤษภาคม 2566)  
ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
 
      ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565 (บันทึกคะแนนรายวิชาผ่านระบบบันทึกคะแนน/ตัดเกรด ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2566)  
ระดับบัณฑิตศึกษา คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์
 
      ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2565 (บันทึกคะแนนรายวิชาผ่านระบบบันทึกคะแนน/ตัดเกรด ระหว่างวันที่ 10 - 21 มิถุนายน 2566)  
      ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2565 (บันทึกคะแนนรายวิชาผ่านระบบบันทึกคะแนน/ตัดเกรด ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม - 2 เมษายน 2566)  

 

 

POST: