ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
           - คำสั่งที่ 52/2563
           - คำสั่งที่ 61/2563
2  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1
3  ความเสี่ยงเสนอมหาวิทยาลัย (บส.1 และ บส.2)
4   แบบ บส.1 และ บส.2
5  แบบ บส.3  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
6 แบบ บส.3 เสนอมหาวิทยาลัย  
          - 6 เดือน
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
7 ความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย  
          - 9 เดือน
          - 12 เดือน
8 แบบฟอร์ม  
          - บส.1
          - บส.2
          - บส.3

POST: