ปีการศึกษา 2560

 

ปฏิทินการศึกษา
ข้อมูล
     คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม (สาขาวิชาชีพครู)  
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
          ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
          ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน
ข้อมูล
     คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  
         ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ภาคสมทบ)
         ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ภาคสมทบ)
          ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 (ภาคสมทบ)
    คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
          ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 
          ระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 
          ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาเดิม ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
          ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาใหม่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
 
 

POST: