ปีการศึกษา 2564

รายการ
ไฟล์
  คู่มือการสอบ OXFORD PLACEMENT TEST
  VDO คู่มือการสอบ OXFORD PLACEMENT TEST
  ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2563
  รายงานประชุมคณะกรรมการโครงการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

POST: