แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตร ปวส.

 
รายการ ดาวน์โหลด
 กรอบคุณวุฒิอาชีวแห่งชาติ พ.ศ. 2562 
 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พ.ศ.2562 
 เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส. พ.ศ.2562 
 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวช. พ.ศ.2556
 มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ ปวส พ.ศ.2556

POST: