องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2563

 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 
 แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2563  
 รายงานการประชุม
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 1 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563 
  ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 
 
 ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้
 แนวปฏิบัติในการดำเนินงานระบบทะเบียนตามข้อบังคับ
 แนวปฏิบัติในการส่งหลักฐานการลงทะเบียนผ่าน QR Code
 แนวปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต

POST: