เอกสารดาวน์โหลด

 
โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
เอกสาร
    เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและตัดสินผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
- ประเภทที่ 1 สถานประกอบการขนาดใหญ่ ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
- ประเภทที่ 2 สถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก ดำเนินการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น
- ประเภทที่ 3 ผู้ปฎิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น
- ประเภทที่ 4 ผู้ปฎิบัติการสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานศึกษาดีเด่น
- ประเภทที่ 5 ผู้นิเทศงานหรือที่ปรึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น
- ประเภทที่ 6 คณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น
- ประเภทที่ 7 โครงงาน/ผลการปฎิบัติงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น
- ประเภทที่ 8 โครงงาน/ผลการปฎิบัติงาน ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการดีเด่น
- ประเภทที่ 9 โครงงาน/ผลการปฎิบัติงาน ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น
 - รูปแบบบทความทางวิชาการ

 
 
รายการเอกสาร
เอกสาร
   คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย
   แบบฟอร์มฐานข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษา
   ทำเนียบสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
   ทำเนียบสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาฝึกสอน
   รายชื่ออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
   แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 01)
   ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co-op 02)
   แบบขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ (Co-op 03)
   แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 04)
   แบบเสนองานสหกิจศึกษา (Co-op 05)
   แบบส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 06)
   แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 07)
   แบบแจ้งรายละเอียดงาน  ตำแหน่งงาน  พนักงานที่ปรึกษา (Co-op 08)
   แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 09)
   แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 10)
   แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op 11)
   แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Co-op 12)
   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 13)
   แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (Co-op 14)
   แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 15)
   แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 16)
   แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 17)
   แบบประเมินโครงงานวิชาการสหกิจศึกษาและการนำเสนอ (Co-op 18)
   แบบแจ้งขอเปลี่ยน/ย้าย สถานประกอบการ (Co-op 19)
   หนังสือสัญญาโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 20)
   บันทึกข้อความ (Co-op 21)
   แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 22)
   แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 23)
   แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 24)

>>>ดาวน์โหลด template ไวนิลผลงานสหกิจศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่นี่<<<
 
รายการเอกสารประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2563
เอกสาร
 แบบฟอร์มคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
 แบบฟอร์มที่ปรึกษาการทำงานในสถานประกอบการดีเด่น 
 แบบฟอร์มที่ผู้ปฎิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น 
 แบบฟอร์มผลงานด้านนวัตกรรม 
 แบบฟอร์มผลงานด้านวิทยาศาสตร์ 
 แบบฟอร์มผลงานด้านสังคม 
 แบบฟอร์มสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก 
 แบบฟอร์มสถานประกอบการขนาดใหญ่ 
 รูปแบบบทความทางวิชาการ 
 
รายการเอกสาร
เอกสาร
 คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลสหกิจศึกษาไทย
 แบบฟอร์มฐานข้อมูลหลักสูตรสหกิจศึกษา
 ทำเนียบสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษา
 ทำเนียบสถาบันการศึกษาที่รับนักศึกษาฝึกสอน
 รายชื่ออาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา 
 แบบแจ้งรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 01)
 ใบสมัครงานสหกิจศึกษา (Co-op 02)
 แบบขอความอนุเคราะห์สถานประกอบการ (Co-op 03)
 แบบยืนยันการตอบรับนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 04)
 แบบเสนองานสหกิจศึกษา (Co-op 05)
 แบบส่งตัวนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 06)
 แบบรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 07)
 แบบแจ้งรายละเอียดงาน  ตำแหน่งงาน  พนักงานที่ปรึกษา (Co-op 08)
 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 09)
 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 10)
 แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา (Co-op 11)
 แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน (Co-op 12)
 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา (Co-op 13)
 แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา (Co-op 14)
 แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 15)
 แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 16)
 แบบแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 17)
 แบบประเมินโครงงานวิชาการสหกิจศึกษาและการนำเสนอ (Co-op 18)
 แบบแจ้งขอเปลี่ยน/ย้าย สถานประกอบการ (Co-op 19)
 หนังสือสัญญาโครงการสหกิจศึกษา (Co-op 20)
 บันทึกข้อความ (Co-op 21)
 แบบประเมินอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา (Co-op 22)
 แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 23)
 แบบแจ้งขอยุติการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (Co-op 24)

POST: