​องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2557

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
 กลุ่มงานบริหารและแผน 
 กลุ่มพัฒนาการศึกษา
 กลุ่มทะเบียนและประมวลผล
 แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2557 (กรรมการทั้งหมด)
แผนการดำเนินงาน
 แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2557
 รายงานการจัดการความรู้ รอบ 6 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557
 รายงานการจัดการความรู้ รอบ 9 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557
 รายงานการจัดการความรู้ รอบ 12 เดือน ประจำปีการศึกษา 2557
ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้เผยแพร่
 คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับนักศึกษา
 คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 คู่มือรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2559
 คู่มือการสำรองข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ GoogleDrive 
 คู่มือการจัดทำคำเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ
 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
 เอกสารประกอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 
 แนวทางการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดย นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ
 เอกสารการเตรียมความพร้อมในการบริหารงานและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2558
คู่มือการใช้งานระบบเทียบโอนผลการศึกษา (ออนไลน์ผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล)
รายการ ดาวน์โหลด
 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา
 สำหรับนักศึกษา                               

POST: