ปีการศึกษา 2562

งานประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

ลำดับ
รายการ
เอกสาร
1
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
2
   คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
3
   หนังสือส่งมอบ คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
4
   รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ ประจำปีการศึกษา 2562
 
             ครั้งที่ 1/2562
             ครั้งที่ 2/2562
             ครั้งที่ 3/2562
5
   คู่มือตัวบ่งชี้ฯ ระดับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2562
6
   รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2562
 
            รอบ 9 เดือน
            รอบ 12 เดือน
7
   คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562
8
   รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2562

POST: