องค์ความรู้ (KM) ปีการศึกษา 2559

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรการดำเนินงาน
  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้ ประจำปีการศึกษา 2559
แผนการดำเนินงาน
  แผนการจัดการความรูั ประจำปีการศึกษา 2559
 
ดาวน์โหลดเอกสาร และองค์ความรู้เผยแพร่
  องค์ความรู้ที่ 1 คู่มือการจัดตารางสอนด้วยระบบจัดตารางสอนแบบกึ่งอัตโนมัติ
  องค์ความรู้ที่ 2 แนวปฏิบัติการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับอนุมัติ
  องค์ความรู้ที่ 3 แนวปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณประจำปี
  องค์ความรู้ที่ 4 แนวปฏิบัติการรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2560  (สำหรับกรรมการรับสมัคร)
  องค์ความรู้ที่ 5 แนวปฏิบัติการกำหนดสถานที่สอบระบบรับตรงในระบบรับสมัคร 2560
  องค์ความรู้ที่ 6 แนวปฏิบัติการตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครในระบบรับสมัคร 2560

   แบบปะเมินความพึงพอใจในการนำองค์ความรู้ไปใช้ 

POST: